AKTUELL UTSTÄLLNING


Gunnhild Torgersen

Pathmakers

13 JULI – 25 AUGUSTI

VERNISSAGE LÖRDAG 13 JULI KL. 13 -16

Material från olika landskap och miljöer har sin egen historia – i insamlingsskedet, i tiden, i själva jorden och i det liv som rört sig över den.

Utställningen Pathmakers på Krognoshuset består av två skulpturgrupper. I serien Agenter, på övre plan, bearbetas lera hämtad från den salta våtmarken vid Vadehavet. Ett havsområde där tidvattnet flödar mellan fastland och öar, och omväxlande översvämmar landområdet eller lämnar havsbotten öppen för oss människor. Verken i bränd lera och färgat glas kretsar kring teorier om medvetande och ursprung som fysiska processer – vad krävs för att mening (liv) ska uppstå ur materia, i ett landskap? Mening kan uppstå i en process lika mycket som i själva materian, och skulpturerna förkroppsligar de yttre begränsningar som en rörelse kan verka inom. De trattformade kapslarna fungerar som värdar för yttre händelser, eller som delsystem med dynamiska relationer sinsemellan. Projektet bygger på en dialog med biologen Christiaan Henkel, som har skrivit en text till utställningen.

Agenter kan skapa nya rörelser och spår, och skulpturerna i Irrlys-serien visar oss vägen. Ljusfenomenet irrbloss har observerats och setts vandra över myrmarkerna och enligt gammal folktro leder det (över)naturliga skimret människor vilse i mörkret. I Krognoshuset lyser de lågt hängande blågröna glaslamporna upp det mörka källarrummet, vilket även kan ge oss associationer till det djupa havet och dess okända liv.

Torgersen har studerat vid Konsthögskolan i Malmö (MFA 2011), och har bott och arbetat i Oslo sedan 2013. Hon arbetar främst med skulptur och installation, och har under de senaste åren ställt ut på Hå Gamle Prestegard på Jæren, Norska Skulpturforbundet och Noplace i Oslo, Röstånga Konsthall, Vermillion Sands i Köpenhamn, Møre og Romsdal Art Center i Molde. I november har hon en separatutställning på KRAFT i Bergen.

För mer info om konstnären
Hemsida
https://gunnhildtorgersen.com/

Instagram
gunnhildtorgersen

Bild: Gunnhild Torgersen


The text in english

Materials from different landscapes and environments have their own history – the act of collection, time, the soil itself and the life that has moved across it.

In the exhibition Pathmakers, clay from the salt marches of the Wadden Sea is worked into the new sculpture group Agents, displayed on the top floor of Krognoshuset. The Wadden is an area where the tides flow between mainland and islands, alternately flooding or leaving the seabed open to us humans. The works, that are made from fired clay and coloured glass, revolves around theories of consciousness and origins as physical process – what does it take for life to emerge from matter, in a landscape? Meaning can arise from a process as much as in the matter itself, and the sculptures embody the external constraints within which a movement can operate. The funnel-shaped capsules may function as hosts for external events, and the dynamic relationships between them. The project is based on a dialogue with biologist Christiaan Henkel, who has written an essay for the exhibition.

Agents can create new movements and paths, and the Irrlys series of sculptures show us the way. The light phenomenon will-o´-the-wisp has been observed wandering across the marshes and, according to ancient folklore, the (super)natural glow leads people astray in the dark. In Krognoshuset, the low-hanging blue-green glass lights illuminate the dark basement room, which can also remind us of the deep sea and its unknown life. unknown life of the deep see

Torgersen studied at Malmö Art Academy (MFA 2011), and has lived and worked in Oslo since 2013. She works mainly with sculpture and installation, and has in recent years exhibited at Hå Gamle Prestegard on Jæren, The Norwegian Sculpture Association and Noplace in Oslo, Röstånga Konsthall, Vermillion Sands in Copenhagen, Møre og Romsdal Art Center in Molde. In November she has a solo exhibition at KRAFT in Bergen.

More info:
Homepage
https://gunnhildtorgersen.com/

Instagram
gunnhildtorgersen