PETTER JOHANNISSON

27/5 – 26/6 2016

controlpanel
Petter Johannisson ”Controlpanel”

IMG_0380 IMG_0382

Petter Johannisson ”utan titel”

PETTER JOHANNISSON

Petter Johannissons konstnärskap kan lite grovt delas in i två separata uttryck; teckningar och maskiner. I sina teckningar intresserar Johannisson sig för hur djur och natur inordnas i människoskapade konstruktioner och system, och pekar ofta på det absurda i det storskaliga och strukturerade sätt på vilket vi ser detta. Johannisson använder sig gärna av avhumaniserade arketyper för att visa på den konflikt mellan ”det civiliserade samhället” och ”den otämjbara naturen” som diskuterats genom historien. Vi använder oss gärna av termen ”naturlig” och ger ordet totalt diametrala innebörder. Ofta ses naturen som ett kaos som behöver ges ordning, ”det rationellas triumf över det vilda” som Johannisson själv uttrycker det. När vi talar om naturlighet menar vi då något ursprungligt, något som är avhängigt oss människor, eller menar vi de konstruktioner som vi själva har skapat?

Petter Johannissons intresse för maskinen grundar sig i motsättningarna mellan funktion och design, mellan nytta och utseende och i förlängningen den mellan bruksföremål och konstobjekt. Funktionen i Johannissons maskiner är ofta överflödig eller helt onödig, det är konstruktioner som gör sådant som vi själva skulle ha kunnat göra enklare och bättre. Johannisson intresserar sig för vår oförmåga att se ett ting som bara ett ting. I dag är objektets funktion ofta sekundär, det är utifrån tingets märke och design som vi definierar oss själva som brukare och individer. I hela Johannissons konstnärskap, om det så är teckningar eller maskiner, finns det ett genomgående drag av individens kapitulation gentemot det strukturella och kollektiva medvetandet. Djuren är inte längre djur utan föremål, naturen är tillrättalagd och kontrollerad. Och vi själva blir en förlängning av de maskiner som vi har konstruerat.

 

Petter Johannisson är född i Visby 1976 och tog examen vid Statens Kunstakademi i Oslo 2007. Han har bland annat ställt ut på Museet for Samtidskunst och Kunstnernes Hus i Oslo, Galleria Enrico Fornello i italienska Prato, Villa Arson i Nice och Pulse i New York. Johannisson bor och är verksam i Stockholm.

shortcircuit
Petter Johannisson ”Short Circuit”, installationsbild

lightswitchcontroller
Petter Johannisson ”Light Switch Operator”, installationsbild