DAVID KRANTZ

27 oktober – 18 november

Krantz

 

 

 

 

 

 

David Krantz
Detalj från installationen 6:1
© David Krantz BUS/2007

Konstföreningen Aura är mycket glad att presentera David Krantz som utställare här i Krognoshuset.

”Ett välbekant ljuds efterklang, vår lagrade kännedom om elements dimensioner, minnet av en utpräglad doft. Vår uppfattning av rum bygger i hög grad på minnen, instinktivt skannar vi omvärlden utan att reflektera över vad vi ser, hör och vädrar. Vi är som regel redan förtrogna. 

I vaket tillstånd förhåller vi oss till två rum: det subjektiva rummet som vi återkallar och bygger vidare på i samma stund vi vaknar samt det objektiva rummet, det reella som vi i någon mening ständigt kalkylerar med hjälp av våra excellenta sinnen. I takt med att vi erövrar vår omgivning lägger våra sinnesorgan mindre vikt vid att utforska den, informationen av helheten reduceras av nödvändighet till en hanterbar mängd. 

På Aura presenterar jag oansenliga, välbekanta ingredienser i en uppförstorad form. Genom att rubba det givna eller blicken kan en annan bild av verkligheten belysas, det är i första hand det jag strävar efter att nå med utställningen på Aura. När det gäller tredimensionell bild har ”verklighetens rum” större betydelse än vad måttstocken har i ett tvådimensionellt samanhang. Därför har jag följdriktigt kommit att intressera mig för just skala och relevansen av den i tredimensionell bild. Utöver det är varandets grubblerier i fokus.” (David Krantz)