KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

Kontaktperson: Isac Nordgren (intendent)
Tel. 046-12 62 48
Mobil: 073-650 12 86
info@krognoshuset.se

Öppettider:
onsdag-söndag kl. 12-17
Stängt onsdag - fredag
inför vernissage

Nästa Konstkväll Lund äger rum lördagen den 15 oktober 2016. Projektet drivs av Krognoshuset.

Läs mer om Konstkväll Lund!

Länk till Program för 2015 (pdf)

AKTUELL UTSTÄLLNING

AIDA AL-TAMIMI /

PETTER JOHANNISSON

27/5 – 26/6 2016

Krognoshuset öppnar till helgen två nya spännande utställningar. Aida Al-Tamimis måleri kretsar kring fragmentisering och minneskonstruktioner. Petter Johannisson utforskar i sin konst motsatsförhållanden mellan struktur och natur, liksom mellan funktion och yta.

nofelet 1

Aida Al Tamimi ”nofelet 1”

AIDA AL-TAMIMI

Aida Al-Tamimis bilder kretsar kring minnen men gör inte anspråk på att vara dokumentära. I sitt måleri återskapar hon ögonblicksbilder. Liksom författaren Marcel Proust började minnas medan han skrev uppstår en läsning av det förflutna hos Al-Tamimi medan hon målar. Bilden följs hela tiden av flera i ett försök att pussla samman olika fragment, där minnen fungerar som lösa bitar sammanfogade av fraser, rörelser och lögner. Processen är ett ständigt förstörande och återskapande. Varje gång vi minns så minns vi på nytt, varje ny observation förändrar det som observeras. Det är lätt att närmast omärkligt falla i hågkomstens fällor.

Ofta målar Al-Tamimi ett stort antal mindre bildfragment som hon sedan sätter ihop till en större helhet , en så kallad multityk. När de olika bildfragmenten hängs tillsammans bildar de en helhet som är igenkänningsbar men på samma gång inte helt greppbar och förståelig. Förskjutningar och repetitioner av samma motiv ger helheten ett splittrat intryck, som om vi såg motivet speglat i glasskivor eller läste en berättelse där vissa tecken är främmande för oss.

Konstskribenten Håkan Nilsson karakteriserade Al-Tamimis verk i Svenska Dagbladet som ”splittrade minnesbilder vilka anspelar på betraktarens försök att skapa mening när helheten gått förlorad.” Katia Miroff skrev i Tidningen Kulturen att ”rummet och tingen i Al-Tamimis måleri är besjälade på samma sätt som tillstånden, det handlar inte bara om flera skikt av olika bilder utan också om det levda och det möjliga livets skikt.”

 

Aida Al-Tamimi är född i Moskva 1979 och tog sin examen vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2010. Hon har bland annat ställt ut på Galleri Flach och Galleri Argo i Stockholm samt Galleri Pictura i Lund. Al-Tamimi finns representerad på Länsmuseet Gävleborg liksom hos Statens konstråd. Aida Al-Tamimi bor och är verksam i Stockholm.

?????????????????????????????????????

Aida Al-Tamimi ”nofelet  2”

IMG_0380 IMG_0382

Petter Johannisson ”utan titel”

PETTER JOHANNISSON

Petter Johannissons konstnärskap kan lite grovt delas in i två separata uttryck; teckningar och maskiner. I sina teckningar intresserar Johannisson sig för hur djur och natur inordnas i människoskapade konstruktioner och system, och pekar ofta på det absurda i det storskaliga och strukturerade sätt på vilket vi ser detta. Johannisson använder sig gärna av avhumaniserade arketyper för att visa på den konflikt mellan ”det civiliserade samhället” och ”den otämjbara naturen” som diskuterats genom historien. Vi använder oss gärna av termen ”naturlig” och ger ordet totalt diametrala innebörder. Ofta ses naturen som ett kaos som behöver ges ordning, ”det rationellas triumf över det vilda” som Johannisson själv uttrycker det. När vi talar om naturlighet menar vi då något ursprungligt, något som är avhängigt oss människor, eller menar vi de konstruktioner som vi själva har skapat?

Petter Johannissons intresse för maskinen grundar sig i motsättningarna mellan funktion och design, mellan nytta och utseende och i förlängningen den mellan bruksföremål och konstobjekt. Funktionen i Johannissons maskiner är ofta överflödig eller helt onödig, det är konstruktioner som gör sådant som vi själva skulle ha kunnat göra enklare och bättre. Johannisson intresserar sig för vår oförmåga att se ett ting som bara ett ting. I dag är objektets funktion ofta sekundär, det är utifrån tingets märke och design som vi definierar oss själva som brukare och individer. I hela Johannissons konstnärskap, om det så är teckningar eller maskiner, finns det ett genomgående drag av individens kapitulation gentemot det strukturella och kollektiva medvetandet. Djuren är inte längre djur utan föremål, naturen är tillrättalagd och kontrollerad. Och vi själva blir en förlängning av de maskiner som vi har konstruerat.

 

Petter Johannisson är född i Visby 1976 och tog examen vid Statens Kunstakademi i Oslo 2007. Han har bland annat ställt ut på Museet for Samtidskunst och Kunstnernes Hus i Oslo, Galleria Enrico Fornello i italienska Prato, Villa Arson i Nice och Pulse i New York. Johannisson bor och är verksam i Stockholm.