Auras sommarutställning 2005

”KREATIVA PROCESSER”

18 juni – 17 juli

stol

 

 

 

 

 

 

 

 

Med tanke på designåret 2005 har Aura bjudit in studenter från Industridesignprogrammet vid Lunds tekniska högskola. Krognoshuset blir både invändigt och utvändigt plats för en utställning som kommer bestå av prototyper och skisser på föremål/produkter som studenterna fått i uppdrag att utveckla och/eller förändra.

Ett av föremålen som visas är plaststolen, ett föremål som i all sin enkelhet väcker starka känslor. Plaststolen har tidigare använts i installationer av olika konst och designgrupper. Här handlar det om att ifrågasätta stolens estetiska och kontextuella egenskaper så att dess kvaliteter kan diskuteras och belysas på ett nytt sätt.

Belysning är ytterligare ett ämne som behandlas i utställningen. Vi vistas dagligen i miljöer med ljus, ofta artificiellt, som mer eller mindre medvetet påverkar oss på olika sätt. Studenterna har fått i uppdrag att utveckla en belysningsarmatur som skall uppfylla vissa funktionella och estetiska krav utifrån en miljöpsykologisk synvinkel där belysning kan vara så mycket mer än bara en lampa.

Under designåret 2005 är ett av regeringens uttalade mål att lyfta fram den konstnärliga aspekten på design. Syftet är att belysa designens bas i det konstnärliga arbetet och visa på betydelsen av designens utveckling genom ett fritt konstnärligt skapande.

Design och/eller konst? Gränsen mellan design och konst har aldrig varit konstant. Den har ofta överskridits och de båda begreppen har, genom tiderna, varit ämne för en diskussion där förhållningssättet till dem förändrats. Oavsett en ständigt skiftande syn på design och konst innefattar båda begreppen en skapande process med gestaltandet av tankar och idéer som ett gemensamt drag.

Vad är industridesign?
Industridesign beskrivs som utformning av nyttoprodukter, avsedda att tillverkas i serie. Produkterna skall användas av människor och måste därför utformas med människan som utgångspunkt.

Designprocess kallas arbetet med produkten, vägen från idé till färdig produkt. I denna process tar man hänsyn till användarens behov, principiell utformning (koncept), ergonomi, estetik, val av material, produktionsteknik, miljökonsekvenser, ekonomi, marknadsföring, företagsidentitet, mm.

Som spindeln i nätet förenar industridesignern alla de krav som ställs på de nya produkterna från konsumenter, producenter och från samhället. Att verka som industridesigner kräver en holistisk syn, kunskapsbredd och en förmåga att uttrycka sig i ord, bild och i modeller och prototyper för att kunna kommunicera med alla inblandade parter i utvecklingsarbetet.

Som industridesigner kan man arbeta med att utveckla produkter, förpackningar, grafik, tjänster mm för privata och offentlig uppdragsgivare.

Utbildningen i Lund
Industridesignutbildningen ges av Lunds tekniska högskola, som är en del av Lunds universitet. Universitetet som funnits sedan 1666 är Skandinaviens största centrum för utbildning och forskning.

Industridesign i Lund utgår från ett konstnärligt och tekniskt perspektiv med hänsyn taget till de industriella villkoren.

Industridesignutbildningen har 30 platser. Intagning till utbildningen sker genom antagningsprov.

Efter fem års avklarade studier, 200 poäng, får man en Master of Industrial Design. I Lund har man inriktningen generell design. I projekt och examensarbete kan man välja sin egen profil.

Utbildningen har sin hemvist i ett hus som är skapat för den, Ingvar Kamprad Designcentrum, IKDC.