20 oktober 2012 kl 20:00 

Spelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imri Sandström
The Spelling and the Spell of Dying Men, 2012 
Dokumentationsbild
© Imri Sandström 2012
 
 
 
THE SPELLING AND THE SPELL OF DYING MEN
Framförs av Imri Sandström 20 oktober 2012 klockan 20:00 i Krognoshuset

Under Konstkväll Lund den 20 oktober 2012 kommer konstnären Imri Sandström att framföra performanceverket The Spelling and The Spell of Dying Men. Framförandet pågår i cirka 20 minuter. Verket bygger på tal, rörliga bilder och musikaliska inslag. The Spelling and the Spell of Dying Men kretsar kring frågor om maskulinitet, yta och kropp. Den japanske författaren Yukio Mishima beskriver i sin självbiografi Demaskering ett sexuellt laddat möte med en målning föreställande S:t Sebastian. Helgonet är skildrat med bar kropp, bundna händer och överkroppen genomborrad av pilar. Målningens våld och omnämnandet i Mishimas Demaskering, liksom senare i hans essä Sol och stål, tycks förebåda författarens egen död ett antal år senare genom rituellt självmord. Imri Sandström sammanlänkar härigenom Mishimas nationalistiskt laddade våldsdyrkan med performancekonstens tradition av verkligt eller symboliskt våld mot kroppar. THE SPELLING AND THE SPELL OF DYING MEN
Performed by Imri Sandström October 20, 2012 at 8 pm

During Art Evening Lund on October 20, 2012, the artist Imri Sandström will perform piece The Spelling and The Spell of Dying Men. The performance will last approximately 20 minutes. The work is based on speech, moving images and musical interludes. The Spelling and the Spell of Dying Men revolve around issues of masculinity, surface and body. The Japanese author Yukio Mishima describes in his autobiography a sexually charged encounter with a painting of St. Sebastian. The saint is depicted in bare skin with his hands bound and upper body pierced by arrows. This violent painting mentioned in Mishima’s autobiography, and later in his essay Sun and Steel, seems to portend the author’s own death a few years later by ritual suicide. Imri Sandström thereby links Mishima’s nationalistic worship of violence with performance art’s tradition of real or symbolic violence against bodies.